hamburger icon
close menu icon

Regulamin

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług dietetycznych.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2021 rok.

3. Specjalista do spraw dietetyki i żywienia człowieka świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje w zakresie zdrowego żywienia oraz edukacji zdrowotnej, pomoc żywieniową w związku ze współistniejącą chorobą, profesjonalne wsparcie przy zmianie diety na np. roślinną, wegetariańską lub bezglutenową, doradztwo żywieniowe w newralgicznych momentach: ciąża, żywienie niemowląt i dzieci, odżywianie osób starszych.
Świadczone usługi dotyczą oferty przedstawionej na stronie: www.studiojaktougryzc.pl

4. Świadczone są usługi stacjonarne w poszczególne dni tygodnia: środa, czwartek, piątek za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez specjalistę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

6. Informuję, że zastrzegam sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cenników w każdym czasie.
W przypadku zmiany regulaminu lub cenników jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie www.studiojaktougryzc.pl stosownych zmian.
Korzystanie z usług przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Regulamin świadczenia usług wchodzi w życie z dniem publikacji.

7. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio.

8. Konsultacje mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

9. Oferta Studio zawiera trzy podstawowe usługi:

 • konsultacja dietetyczna,
 • konsultacja dietetyczna i 7-dniowy plan żywieniowy,
 • konsultacja dietetyczna i 14-dniowy plan żywieniowy.

Zakres usług obejmuje: analizę masy i składu ciała, wywiad żywieniowy i zdrowotny, analizę wyników badań laboratoryjnych, omówienie istniejących problemów, ustalenie celów dalszego postępowania żywieniowego. Za dodatkową opłatą wskazaną w cenniku opracowuje się indywidualne plany żywieniowe kolejno na 7 lub 14 dni.

10. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Specjalistę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt porad i zabiegów dietetycznych. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż konsultacje zawierają indywidualną interpretację danego stanu pacjenta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Specjalisty oraz na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił jakichkolwiek wiadomości i w wywiadzie oświadczył wyłącznie prawdę.

11. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z przekazanymi wytycznymi. Pacjent przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

12. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez pacjenta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.

13. Specjalista może odmówić pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

1) Pacjent jest niepełnoletni i nie posiada zgody rodzica na świadczenie usług;
2)Zachowanie pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem środków odurzających lub zachowanie pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Specjalisty lub osób trzecich;
3) Udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszało by prawa osób trzecich;
4) Udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta
5) W szczególnych sytuacjach Specjalista zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zlecenia ułożenia diety, np. kiedy oczekiwania pacjenta/klienta są nierealne lub niezgodne z wiedzą specjalistyczną. W takich sytuacjach zwrotowi podlega kwota niewykorzystanej usługi (np. jeśli wpłacona została kwota za konsultację i dietę, a odbyła się jedynie konsultacja wstępna – zwrócona zostanie różnica wynikająca z kosztu konsultacji wstępnej).

14. Specjalista zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabył w związku ze świadczeniem. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

System rejestracji pacjentów i polityka prywatności:

1. Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod numerem telefonu:
+48 785390478 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), mailowo pod adresem: kontakt@studiojaktougryzc.pl.

2. Pacjent zobowiązany jest do potwierdzenia wizyty mailowo, telefonicznie najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. W przypadku niepotwierdzenia wizyty planowana wizyta będzie automatycznie odwoływana.

3. Pacjent może przełożyć wizytę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie najpóźniej 1 dzień przed planowaną wizytą.

4. W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty przez Specjalistę pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej zmianie.

5. W przypadku spóźnienia pacjenta na konsultację Specjalista zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według czasu umówionej wizyty, automatycznie czas konsultacji skraca się o czas spóźnienia pacjenta.

6. Specjalista prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jednocześnie gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie, a także usuwanie.

7. Podczas wizyty Pacjent zobowiązany jest podać dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, wiek, płeć, wagę ciała, datę urodzenia, opis problemu, alergie, uczulenia na leki i suplementy, przyjmowane leki i suplementy, przebyte choroby i zabiegi, historię chorób, a także dane kontaktowe w tym aktualny nr telefonu i adres e-mail, na który będą przesyłane informacje dotyczące realizowanych na rzecz pacjenta usług.

8. Specjalista zapewnia swoim pacjentom i osobom korzystającym z usług i konsultacji ochronę prywatności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

9. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z konsultacji lub usług oferowanych zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych tzw. wrażliwych. Zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: kontakt@studiojaktougryzc.pl

10. Dane osobowe pacjentów i osób konsultujących się nie są udostępniane innym podmiotom bez ich zgody.

11. Dane osobowe pacjentów oraz osób konsultujących się z Studio , a także dokumentacja pacjentów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty ostatniej konsultacji.


Procedura diagnostyczno-konsultacyjna

1. Usługi świadczone są w formie stacjonarnej. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu.

2. Świadczone usługi nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.

3. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego pacjenta. Stanowią własność intelektualną Studio.
Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody właścicieli Gabinetu jest zabronione.

4. Pacjent po rejestracji otrzymuje formularz (przesyłany na adres e-mail pacjenta) do wypełnienia przed wizytą. Informacje, których pacjent w nim udziela powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Jeśli pacjent nie wypełni formularza przed wizytą zostaną one uzupełnione na wizycie, co będzie skutkowało skróceniem czasu trwania konsultacji dietetycznej.

5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż Dietoterapia jest procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Dieta nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez kontroli Specjalisty. Zalecenia te są dostosowane do stanu pacjenta zgodnie z wiedzą Specjalisty z ostatniej konsultacji. Studio nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli Specjalisty.

6. Indywidualny plan żywieniowy jest przesyłany pacjentowi na adres e-mail podany na wizycie w terminie do 7 dni roboczych. Plan żywieniowy może być wydrukowany i odebrany w formie papierowej przez Pacjenta po wcześniejszym ustaleniu terminu.

7. Pacjent podczas trwania dietoterapii może konsultować się ze Specjalistą poprzez adres email lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 w dni pracujące.

8. Wszystkie indywidualnie przygotowane jadłospisy są specjalnie zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić zbilansowaną dietę na każdy dzień jadłospisu. Po zapoznaniu się z jadłospisem, w ciągu 7 dni od otrzymania dopuszczalna jest jednorazowa korekta jadłospisu, jedynie w przypadku drobnych zmian, np. zmiana jednego posiłku. Jadłospisy są przygotowywane tylko po odbyciu wizyty kontrolnej.
Warunkuje to aktualne/ zmienne zapotrzebowanie energetyczne organizmu podczas stosowania diety.

9. W przypadku drobnych wątpliwości co do sposobu wypełnienia wymaganych kwestionariuszy czy przedstawionych zaleceń dietetycznych lub jadłospisu Specjalista udziela krótkiego objaśnienia. Jeśli wątpliwości są większe konieczne jest zarezerwowanie wizyty kontrolnej na której Specjalista udzieli dokładnej konsultacji.

10. Pacjent podpisując regulamin jest zapoznany z wytycznymi dotyczącymi analizy składu ciała metodą bioimpedancji elektycznej i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia badania.

Opłaty

1. Cennik świadczonych usług wraz ze szczegółowym opisem przedstawiony jest poniżej, dostępny jest również na stronie www.studiojaktougryzc.pl

2. Specjalista nie jest zobowiązany do podejmowania żadnych działań na rzecz pacjenta przed uiszczeniem przez pacjenta należności. Dokonanie przez pacjenta opłaty zgodnie z Cennikiem jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawierający umowę pacjent oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 Pierwsza wizyta (40minut)
 • Analiza masy i składu ciała
 • Wywiad żywieniowy i zdrowotny
 • Analiza wyników badań laboratoryjnych
 • Omówienie istniejących problemów
 • Ustalenie celów i dalszego postępowania żywieniowego
80zł

 Wizyta kontrolna (30minut)

 • Analiza masy i składu ciała
 • Kontrola postępowania dietetycznego i realizacji planu żywieniowego
 • Ustalenie celów i dalszego postępowania żywieniowego
50zł
 Plan żywieniowy 7-dniowy 50zł
 Plan żywieniowy 14-dniowy 100zł
 Zmiany w planie żywieniowym od 20zł
 Analiza składu ciała 35zł

 

*Cena może ulec zmianie w zależności od istniejących jednostek chorobowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda