hamburger icon
close menu icon

Regulamin warsztatów kulinarnych

Regulamin warsztatów kulinarnych studia dietetyczno – kulinarnego „Jak To Ugryźć”

1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest firma „Jak To Ugryźć Aneta Sokołowska ” z siedzibą przy ulicy bpa Ignacego Krasickiego 35 A,, 14-400 Pasłęk, posługująca się numerem NIP: 5621630987 numerem REGON: 281446815 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Warsztaty organizowane są w budynku przy ulicy bpa Ignacego Krasickiego 35 A w Pasłęku.

3. Firma działa od poniedziałku do piątku.
Aktualne informacje na temat godzin oraz tematyki zajęć znajdują się na stronie internetowej www.studiojaktougryzc.pl

4. Liczba miejsc jest określona każdorazowo przez Organizatora.

Postanowienia ogólne

1. W warsztatach dopuszcza się udział osób poniżej 18 roku życia wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Rodzice lub opiekunowie prawni pozostawiając dziecko na zajęciach biorą na siebie pełne ryzyko i odpowiedzialność z tym związane.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć również osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Osoby biorące udział w warsztatach Organizatora, zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania i szacunku do innych osób.

4. W zajęciach Organizatora nie mogą brać udziału osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

5. W przypadku nie przestrzegania zapisów punktów 3-4 Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z zajęć lub wezwania opiekuna prawnego do natychmiastowego odbioru dziecka bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

6. Opiekun ma obowiązek odebrać dziecko w momencie zakończenia warsztatów. Jeżeli opiekun nie może odebrać dziecka w wyznaczonym czasie, musi niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie Organizatora. W przypadku przyjęć urodzinowych Organizator ponosi odpowiedzialność za uczestników imprezy, tylko w godzinach trwania przyjęcia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania ich w materiałach promocyjnych i administrowanych przez siebie drogach komunikacji elektronicznej i tradycyjnej. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku swoich dzieci, biorących udział w warsztatach na potrzeby promocji
„Jak To Ugryźć”.
Wizerunek klientów będzie wykorzystywany z zachowaniem najwyższej staranności oraz dbałości z zachowaniem norm moralnych i społecznych.
W przypadku braku zgody na publikację wizerunku, swojego oraz swoich dzieci, Klient informuje na piśmie prowadzących przed warsztatami.

Obowiązki uczestnika warsztatów

1. Zachowanie czystości swojej i miejsca pracy, w tym:
- mycie rąk przed, w trakcie i po zajęciach
- utrzymywanie miejsca pracy w czystości
- mycie produktów spożywczych.

2. Zapoznanie się z instrukcjami użytkowania sprzętów przed przystąpieniem do jego użytkowania.

3. Zachowanie należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Organizatora oraz odkładanie go na wyznaczone miejsca.

4. Każdy uczestnik warsztatów lub jego opiekun prawny znając stan swojego zdrowia (lub swojego dziecka) i wyrażając zgodę na uczestnictwo w zajęciach zobowiązuje się poinformować Organizatora o posiadanych alergiach i nietolerancjach pokarmowych lub innych chorobach przy zapisie na warsztaty. Organizator zastrzega, że znajdujący się w ofercie warsztatów opis, nie zawiera szczegółowej listy składników.
W przypadku wątpliwości co do składników przygotowywanych potraw, należy skontaktować się z Organizatorem warsztatów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu przygotowywanych potraw, o ile nie zmienia to charakteru warsztatu ani jego zakresu.

6. Uczestnik nie może podczas warsztatu korzystać z przyniesionych przez siebie produktów spożywczych lub napojów, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.

Odpowiedzialność Organizatora oraz Klientów

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami Organizatora lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie studia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń elektronicznych należących do uczestników w trakcie trwania warsztatów.

Płatności, zakup, rezygnacja z uczestnictwa z warsztatów

1. Cena warsztatu zawiera udział w zajęciach grupowych z prowadzącym/prowadzącymi, wszystkie niezbędne artykuły spożywcze, korzystanie ze wszystkich niezbędnych sprzętów kuchennych w zakresie ustalonym dla danej grupy wiekowej, udostępnienie fartucha kuchennego na czas zajęć, wodę dla uczestników.

2. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie tematu i daty warsztatów, wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej www.studiojaktougryzc.pl oraz wniesienie opłaty zgodnie z ceną danych warsztatów.

3. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.jaktougryzc.pl.
W przypadku imprez dedykowanych cena ustalana jest indywidualnie z klientem.

4. Zakupu można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej www.jaktougryzc.pl. na następujące warsztaty / wydarzenia:
- Przyjęcie urodzinowe.

Szczegóły organizacji urodzin Organizator ustala indywidualnie z klientem. Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości 50% imprezy najpóźniej 7 dni przed jej terminem.
Opłacenie ustalonej kwoty jest jednoznaczne z rezerwacją określonego terminu.
Termin przyjęcia można przesunąć jednokrotnie w ramach dostępnych terminów przed upływem 14 dni przed zarezerwowaną datą. Jeśli przeniesienie terminu nastąpi później niż na 14-dni przed planowaną imprezą, zaliczka przepada. Szczegółowa oferta dostępna jest na www.studiojaktougryzc.pl
- Warsztaty dla dzieci (dzieci w wieku 7-12 lat)
- Warsztaty rodzinne
- Warsztaty dla dorosłych

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz dodania lub usunięcia jej elementów.

6. Zakup warsztatów upoważnia do jednorazowego udziału w opłaconych zajęciach.

W przypadku niewykorzystania rezerwacja i opłata przepada, z następującymi wyjątkami:
- W przypadku gdy Klient nie może przyjść na wykupiony termin konkretnych warsztatów, może wykorzystać je tydzień wcześniej lub tydzień później na zajęciach tego samego typu. O chęci odwołania udziału w zajęciach i przeniesienia rezerwacji na inny termin Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora drogą mailową na adres kontakt@studiojaktougryzc.pl na dwa dni przed terminem zajęć.
- Z rezerwacji dokonanej przez Klienta mogą w jego miejsce skorzystać inne osoby. Klient musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą mailową, na adres kontakt@studiojaktougryzc.pl najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów najpóźniej na 2 dni przed ich rozpoczęciem. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej, bądź innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Uczestnikowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę

8. Płatności odbywają się bezpośrednio przelewem na konto o numerze: 82 1090 2718 0000 0001 4741 4289.

9. Organizator może wystawić na życzenie Klienta fakturę. Klient musi poinformować o takiej potrzebie przed dokonaniem płatności.

Składanie reklamacji

1. Każdy Klient ma prawo do składania reklamacji. Reklamacja powinna być wniesiona drogą mailową na adres kontakt@jaktougryzc.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni roboczych.

Postanowienia końcowe

1. Studio dietetyczno-kulinarne „Jak to Ugryźć” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy klientów, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę. Każdorazowa zmiana zostanie opublikowana na stronie www.studiojaktougryzc.pl.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda